19. 9. 2015.

Državne finansije, klavir i kralj Ostrogota

Jedan od najfrekventnijih četvoroslova u našim ukrštenim rečima je, bez sumnje, ERAR. Iza te reči se, naravno, ne krije nešto mnogo značajno, čak je diskutabilno i koliku istorijsku vrednost ima sam pojam, ali bez obzira na to, ne postoji rešavač koji se može zbuniti pri susretu sa opisom "državna blagajna u starom Rimu". 

Klaić nudi sledeće objašnjenje:  erar  lat.  (aes,  2.  aeris  —  mjed,  bakar,  novac; plaća) državna blagajna; mjesto kamo pritječu novci s područja države; naziv za pojedina vrela državnih prihoda i rashoda, npr. željeznički erar, carinski erar, poštanski, vojni erar; prid. erarski; erarni; erarijalan, -Ina, -Ino — državni. 

Vujaklija veli: erar  (lat.  aerarium)  državna  blagajna  starog Rima  u  Saturnovom  hramu  na  Kapitolu; državna  imovina  (za  razliku  od  fiskusa  ili privatne  imovine  careva);  otuda,  danas: državna  imovina,  državna  (ili:  zemaljska, gradska) blagajna; erarijalni (nlat. aerarialis) v. erarni; erarij(um) (lat. aerarium) v. erar; erarni (lat. aerarius) koji se tiče državne kase; erarni  prihodi  i  rashodi,  prihodi  i  rashodi državne blagajne. 

Dakle, u većini slučajeva koristimo telegrafsku definiciju "državna blagajna", s tim što iz priloženog vidimo da je dopuna "u starom Rimu" praktično nepotrebna, jer se reč erar, bar po Vujakliji, koristi i u modernim vremenima.Već je mnogo puta rečeno da su neki pojmovi samim svojim nazivom prosto predodređeni za večnu slavu, naročito enigmatsku, i zato se istorijski i logički korelativ FISKUS ili FISK (carska blagajna, koja je za vreme Hadrijanove vladavine sjedinjena sa erarom) sasvim retko sreće u ukrštenicama, iako po bitnosti, odnosno po nebitnosti nimalo ne zaostaje za čuvenim enigmatizmom. 

Erar Loretan
Erar, uzgred, može biti i francusko prezime. Žugić navodi dve ličnosti: prva je matematičar Žan Erar (fr. Jean Errard, 1554 - 1610), a druga Sebastijan Erar (fr. Sébastien  Érard, 1752 - 1831), francuski graditelj instrumenata, po kome je nazvana i nekada popularna marka klavira. Takođe, jedan haićanski državnik i predsednik čuven po tome što je tu dužnost vršio svega tri dana zove se Abram Erar (fr. Abraham Hérard, rođ. 1940). Slavni švajcarski alpinista, i to jedan od trojice najuspešnijih u istoriji čovečanstva, jeste Erar Loretan (fr. Erhard Loretan, 1959 - 2011).

Može li se niz erar produžiti, ako izuzmemo navedene Klaićeve i Vujaklijine sintagme i oblik erarijum?! Pa, postoji kakvo-takvo opravdanje za korišćenje množine, jer su železnički erar, carinski erar, poštanski erar i vojni erar jednom rečju, jelte, ERARI. Uz to, ako nemate ništa protiv originalnih latinskih sentenci (a pojedini govornici našeg jezika ih, valjda u želji da demonstriraju erudiciju, neretko izgovaraju), onda u ukrštenicama ima mesta i za izraz ERARE HUMANUM EST, što će reći: ljudski je grešiti. Međutim, postoji i jedan dosad nerabljen (ili vrlo retko rabljen) šestoslov, koji je i te kako upotrebljiv u enigmatici, budući da je reč o imenu nezanemarljive istorijske ličnosti! Naime, poznat nam je Totila, kralj Ostrogota ili Istočnih Gota iz V veka, dok su nam ostali ostrogotski vladari uglavnom neznani. Lepom igrom slučaja, Totilin prethodnik se zvao ERARIK (Erarich)!

Нема коментара: